Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół oraz przechodzenia

z jednych typów szkół do innych (Dz.U z 2004r. Nr 26 poz. 232 ze zm.),

 

1.      Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zameldowane na pobyt stały lub zamieszkałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Dokumentem niezbędnym do udokumentowania zamieszkania na terenie Gminy jest formularz ZAP-3 złożony w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany, ul. Skalbmierska 5.

2.      Harmonogram rekrutacji:

1 – 31 marca wydawanie kart zgłoszeń i ich przyjmowanie,

od 10 kwietnia – dyrektor przedszkola udziela informacji o wynikach rekrutacji

i listach rezerwowych.

3.      Dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną

w składzie:

a)      dyrektor przedszkola – przewodniczący,

b)      dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej – członkowie,

c)      dwóch przedstawicieli rady rodziców – członkowie,

d)      przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej – członek,

e)      przedstawiciel organu prowadzącego – obserwator.

4.      Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola rodzice pobierają i składają
w siedzibie wybranego przedszkola.

5.      W pierwszej kolejności dzieci 6-letnie przyjmowane są do oddziałów przedszkolnych w szkołach.

6.      Do przedszkoli gminnych przyjmowane są:

a)      dzieci pięcioletnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,

b)      dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji,

c)      dzieci z rodzin zastępczych,

d)      dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących.

7.      Dodatkowe kryteria przyjęć to:

a)      dzieci uczęszczające już do przedszkola i ich rodzeństwo,

b)      dzieci z rodzin wielodzietnych,

c)      dzieci obojga rodziców pracujących,

d)      dzieci, które ukończyły lub ukończą 3 lata w danym roku kalendarzowym,

e)      ciężka sytuacja życiowa rodziny (szczególne przypadki).

8.      Komisja, rozpatrując karty zgłoszeń, nie bierze pod uwagę kolejności kryteriów dodatkowych.

9.      W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie dzieci w każdym czasie roku szkolnego, uwzględniając dzieci z listy rezerwowej.