Status prawny

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
Nr 7/XVII/77 z dnia 26 maja 1977 roku.
Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim posiada osobowość prawną i jest wpisany pod nr 2 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r. poz. 406 j.t), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz postanowień Statutu. Statut nadany przez Radę Miejską uchwałą nr XXXII/312/13 z dnia 28 lutego 2013 r. określa zakres oraz cele działania Domu Kultury.

 

Struktura organizacyjna

 

 Domem Kultury „Uśmiech” zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.). Dyrektor jest odpowiedzialny za realizację budżetu i majątek jednostki, tworzy
i wprowadza regulamin organizacyjny, określający organizację wewnętrzną Domu Kultury oraz ustala program działania jednostki.

 

Kierownictwo:

 

Dyrektor: Krzysztof Jabłoński e-mail: k.jablonski@dkusmiech.eu

Zastępca Dyrektora: Małgorzata Wdowiak e-mail: m.wdowiak@dkusmiech.eu

Główna Księgowa: Beata Duda e-mail: b.duda@dkusmiech.eu

 

 

Dom Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 22 722 14 45

e-mail: sekretariat@dkusmiech.eu 

strona internetowa: www.dkusmiech.eu

NIP 118 14 28 439

REGON 00083017300000

Godziny pracy sekretariatu: 8.00-16.00

Zajęcia: zgodnie z grafikiem zajęć na dany rok kulturalny

Sb-Nd: zgodnie z kalendarzem imprez

 

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie

ul. Fabryczna 15
05-860 Płochocin
tel. 22 722 50 08
e-mail: filiajozefow@dkusmiech.eu

Filia czynna jest w godzinach 12.00-20.00 w trakcie roku kulturalnego; w okresie ferii zimowych
i wakacji w godzinach 8.00-16.00

Sb-Nd: zgodnie z kalendarzem imprez

 

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach

ul. Przyparkowa 15
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 510 284 791
e-mail: bronisze@dkusmiech.eu

Filia czynna jest w godzinach 12.00-20.00 w trakcie roku kulturalnego; w okresie ferii zimowych
i wakacji w godzinach 8.00-16.00

Sb-Nd: zgodnie z kalendarzem imprez

 

Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”

ul. Poznańska 292
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 292 61 61

e-mail: cisprzyparku@gmail.com

CIS „Przy Parku” czynne jest w godzinach 9.30-17.30