Zarządzenie Nr B.0050.231.2022
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na 2022 r.

Na podstawie art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 1.662.572,25 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 1.662.572,25 zł
b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł
Plan dochodów po zmianach wynosi 260.905.002,16 zł
a) dochody bieżące 247.997.867,16 zł
b) dochody majątkowe 12.907.135 zł
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 8.800 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 8.800 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 1.671.372,25 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 1.671.372,25 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi 301.166.387,59 zł
a) wydatki bieżące 230.320.992,39 zł
b) wydatki majątkowe 70.845.395,20 zł

§ 2

O powyższej zmianie Rada Miejska zostanie poinformowana na najbliższej sesji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego