ZARZĄDZENIE Nr B.0050.192.2022

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 5 lipca 2022 r.

W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Wielgus, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, Dz.U. z 2022 r. poz. 935 i 1116),

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1

 

1) Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Katarzyny Wielgus, Nauczyciela w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w skład której wchodzą: Tomasz Tymoftyjewicz

- Przewodniczący

Beata Kłos

- Dyrektor Szkoły

Katarzyna Janicka

- Ekspert

Beata Goszczyńska

- Ekspert

Agata Kruczyńska-Zabora

- Przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora

Oświaty

 

2) Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 6 lipca 2022 r.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr B.0050.176.2022 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Wielgus, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/ Paweł Kanclerz