ZARZĄDZENIE Nr B.0050.170.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Julii Duralskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, Dz.U. z 2022 r. poz. 935 i 1116),
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1

1) Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Julii Duralskiej, Nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w skład której wchodzą:
Tomasz Tymoftyjewicz
- Przewodniczący
Halina Władyka
- Dyrektor Szkoły
Ewa Góralczyk
- Ekspert
Jolanta Brzezińska
- Ekspert
Agata Kruczyńska-Zabora
- Przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora
Oświaty
2) Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 5 lipca 2022 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz