Zarządzenie Nr B.0050.144.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie: powołania komisji w celu analizy wniosków o przyznanie nagród „Ożarowskie Perełki”.

Na podstawie §4 ust. 1 Regulaminu przyznawania nagrody „Ożarowskie Perełki”, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.118.2020 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 10.06.2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję w celu analizy wniosków dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki o przyznanie nagrody „Ożarowskie Perełki” w dziedzinach:
-humanistycznej,
-artystycznej,
-sportowej;
w składzie:
1. Tomasz Tymoftyjewicz – Naczelnik Wydziału ds. Społecznych,
2. Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy,
3. Michał Turkas – Dyrektor Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki,
4. Izabela Milde – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim,
5. Krystyna Kozłowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Duchnicach,
6. Halina Władyka – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz