Zarządzenie Nr B.0050.151.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 53, 54 oraz 55 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję Przetargową zwaną dalej Komisją do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie zapisane w budżecie Gminy na rok 2022 w „Planowanych wydatkach majątkowych na 2022 r.” pod pozycją:
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Paragraf 6050 – Miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej w Płochocinie
2. Znak postępowania: RZP.271.37.2022
3. Zatwierdzam następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 60%
Okres gwarancji – 40%
4. Komisja przygotowuje i prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim”.
5. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, zakończy pracę z dniem podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego lub unieważnieniem postępowania.

§ 2

1. W skład komisji powołuję następujących członków:
- Piotra Manarczyka
- Piotra Kuśmierczyka
- Artura Żukowskiego
2. Jednocześnie powierzam pełnienie funkcji Przewodniczącego: p. Piotrowi Manarczykowi.

§ 3

1. Zobowiązuję członków Komisji do rzetelnego i obiektywnego wykonywania powierzonych czynności, zgodnie z przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
2. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez wykonawców składają stosowne oświadczenie o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Członkowie Komisji przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia składają także oświadczenie o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o której mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 4

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
2. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Komisji spośród członków Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Otrzymują:
1. Piotr Manarczyk
2. Piotr Kuśmierczyk
3. Artur Żukowski


Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy
/-/ Jolanta Niegrzybowska