Zarządzenie Nr B.0050.129.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 19 w budynku przy ul. Poznańskiej 167E w Ożarowie Mazowieckim

Na podstawie Załącznika do Uchwały Nr LVII/600/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018-2022” z późn. zm., art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3), art. 37 ust. 2 pkt 1) i art. 68 ust. 1 pkt 7) i ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 19 w budynku przy ul. Poznańska 167E w Ożarowie Mazowieckim o powierzchni użytkowej 34,97 m2 na rzecz zamieszkującego w tym lokalu najemcy na czas nieoznaczony – Państwa ………………………………………………, wraz z udziałem 3497/82723 we własności zabudowanego gruntu stanowiącego działkę nr ewid. 47/9 obręb 0009, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku oraz akceptuje się wycenę szacunkową wartości w/w lokalu oraz wartości gruntu, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości.
2. Wartość szacunkowa lokalu wynosi 174.475,00 zł. Od tej wartości, udziela się ulgi (bonifikaty) z tytułu jednorazowej wpłaty w wysokości 65% wartości lokalu tj. w kwocie 113.408,75 zł, a zatem cena nabycia lokalu, na którą składa się wartość netto lokalu, pomniejszona o wpłaconą kaucję mieszkaniową w wysokości 3.147,30 zł. wynosi 57.918,95 zł.
3. Wartość części ułamkowej 3497/82723 gruntu nr ewid. 47/9 obręb 0009 o powierzchni 1024 m2, stanowiącego współwłasność, zabudowanego budynkiem przy ul. Poznańskiej 167E w Ożarowie Maz., po uwzględnieniu ulgi (bonifikaty) w wysokości 65% wynosi: 34,97 m2 (pow. użyt. lok.) : 827,23 m2 (pow. użyt. bud.) x 547.082,00 zł. = 23.127,13 zł x 0,35 = 8.094,50 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz