Zarządzenie Nr B.0050.132.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 255 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na:
„Świadczenie usług ochrony mienia i monitoringu budynków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki”
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Paragraf 4300
2. Znak postępowania: RZP.271.21.2022.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Paweł Kanclerz