ZARZĄDZENIE Nr B.0050.117.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2022 roku

Na podstawie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857) oraz Uchwały Nr XLV/416/21 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku,

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyznaje się dotację z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2022 r. następującym organizacjom pozarządowym:

- PZERiI Warszawa Wola, Warszawa Bemowo i Warszawa Zachód ul. Młynarska 29, 01-175 Warszawa, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000109984 na realizację zadania publicznego : „Poznajemy historię, doświadczenia i tradycje narodowe w poszczególnych regionach kraju” w kwocie 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

- Stowarzyszenie Strasna Zaba, ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 00000561292 na realizację zadania publicznego: „Spotkania edukacyjno – kulturowe” w kwocie 4 290,00 zł (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych)

§ 2

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy według ramowego wzoru, będącego załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 4

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz na stronie internetowej, w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Paweł Kanclerz