Zarządzenie Nr B.0050.19.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ożar owie Mazowieckim

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), art. 772 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zmianami), art. 39 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960), zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim „Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim”, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Kadr.

§ 3

Traci moc:
1. Zarządzenie Burmistrza Nr B.0050.229.2017 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim,
2. Zarządzenie Nr B.0050.70.2008 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim,
3. Zarządzenie Nr B.0050.92.2019 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim,
4. Zarządzenie Nr B.0050.11.2020 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim Regulaminu wynagradzania poprzez wyłożenie go do wglądu w Referacie Kadr, jednak nie wcześniej niż od 14 lutego 2022 r.

 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
/-/ Paweł Kanclerz