W dniu 17 listopada 2009r. o godzinie 16.15 w Sali widowiskowej Domu Kultury "Uśmiech" przy ul. Poznańskiej 165 odbędzie się XLV Sesja RADY MIEJSKIEJ w Ożarowie Mazowieckim.


Proponowany porządek obrad.

 


 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie  porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej.

 5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2009,

 6. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych działki położonej w obrębie SHR Wolica,

 7. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia Radzie Miejskiej obsługi prawnej

 8. Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 9. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia okresu ważności porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki a Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawa zadań lokalnego transportu drogowego, na rok 2010,

10. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

11. Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2010,

12. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2010,

13. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

na rok 2010,

14. Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w roku 2010,

15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogi w Ożarowie Mazowieckim (ul. Baśniowa),

16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogi w Ożarowie Mazowieckim (ul. Rajska),

17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogi w Ożarowie Mazowieckim (ul. Jadwigi Modrzejewskiej),

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów  Mazowiecki dla obszaru Ołtarzew- Domaniewek,

19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego  z częścią wsi Ołtarzew dla terenu „U/MN”,

20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego  z częścią wsi Ołtarzew dla terenu „UG/UT”,

21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolno – spożywczego rynku hurtowego w Broniszach,

22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice – Ołtarzew – dla terenu „3 MW” (Walencja)
23. Informacja z pracy Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
24.Interpelacje i zapytania Radnych.
25.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
26.Wolne wnioski.
27.Sprawy organizacyjne Rady.
28.Zamknięcie obrad.

 

 

Posiedzenia  komisji stałych Rady Miejskiej zostały ustalone następująco:

 

Komisja gospodarcza    - 12.11.2009r. o godz. 16.15

Komisja obywatelska    - 16.11.2009r. o godz. 16.00

Komisja budżetowa      - 16.11.2009r. o godz. 16.00

 

 

                                                             Przewodnicząca Rady

                                                                Blanka Jabłońska