Zakres działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zakres działań GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok;

- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Nr X/74/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 maja 2015 r. oraz zgodności z Uchwałą Nr LX/612/18 w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  na terenie gminy Ożarów Mazowiecki;

- motywowanie do leczenia osób zgłoszonych na posiedzenia;

- kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń;

- zawiadamianie policji lub prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny.

- podejmowanie czynności prowadzących do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego tzn.:

zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. przedstawione postępowanie dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu:

·         powodują rozkład życia rodzinnego;

·         demoralizację małoletnich;

·         uchylają się od pracy;

·         systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ożarowie Mazowieckim podejmuje wobec osób nadużywających alkoholu (zgodnie z wyżej wymienionymi przesłankami art. 24) działania mające na celu zobowiązanie do leczenia odwykowego na wniosek każdego zgłaszającego.
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym UZALEŻNIEŃ ul. Poznańska 167A w Ożarowie Maz., w godzinach dyżurów Komisji tzn. w każdy poniedziałek w godz. 18.00-20.00.
Termin załatwienia sprawy:

Do 6 miesięcy (dwukrotne zaproszenia, sporządzenie materiału dowodowego, skierowanie na badanie do biegłego psychologa i psychiatry, sporządzenie i skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487).

 

Adres siedziby GKRPA: Ożarów Mazowiecki,

ul. Poznańska 167A

e-mail: gkrpa-ozarow@o2.pl