Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych znajdująca się w posiadaniu komórek organizacyjnych urzędu. Każdy ma prawo do uzyskania informacji publicznej, a od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Zakres ograniczeń dostępu do informacji publicznej nie może być szerszy niż określony w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, koniecznym jest podanie zakresu wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazanie organu/ osoby dokonującej wyłączenia lub podmiotu, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

Każdemu przysługuje uprawnienie do:

1)  uzyskania informacji publicznej znajdującej się w posiadaniu urzędu, w tym informacji przetworzonej w zakresie istotnym dla interesu publicznego,

2)  wglądu do dokumentów urzędowych,

3)  wstępu na posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim oraz uzyskania dokumentacji z tych posiedzeń.

 

Udostępnianie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu urzędu,
następuje poprzez:

1) zamieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

2) udostępnianie na wniosek,

3)  wywieszanie na tablicach informacyjnych Urzędu.

 

Kierownicy komórek organizacyjnych oraz  pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy odpowiedzialni są za prawidłową realizację ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz organizację pracy w sposób gwarantujący realizację prawa dostępu do informacji publicznej, w tym w szczególności:

1) dokonywanie kwalifikacji informacji publicznej będącej w posiadaniu komórki organizacyjnej i określają sposób jej udostępniania,

2) zapewnianie wglądu do dokumentów urzędowych, w tym sporządzania w obecności pracownika odpisów i notatek,

3) zabezpieczanie możliwości kopiowania, wydruku, przesłania lub przeniesienia informacji publicznej na powszechnie stosowany elektroniczny nośnik danych.Zobacz także: Zarządzenie nr 61/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r