POŁOŻENIE


Gmina Ożarów Mazowiecki położona jest w centrum Województwa Mazowieckiego.Od wschodu graniczy z metropolią warszawską, następnie rozciąga się w kierunkuBłonia i Sochaczewa wzdłuż ważnych międzynarodowych tras komunikacyjnych: krajowej drogi A2 i linii kolejowej. Jest gminą miejsko-wiejską liczącą ponad 20 tysięcy mieszkańców, znaną z dobrych ziem uprawnych najczęściej III i IV klasy.

Obszar Gminy podzielony na 25 sołectw i 11 osiedli zajmuje powierzchnię 71,34 km2. Pierwsze wzmianki o Ożarowie pojawiły się jeszcze w głębokim średniowieczu, kiedy Ożarów był wsią książęcą należącą do starostwa warszawskiego. Z tych czasów wywodzi się zapewne obecna nazwa miasta, wówczas nazywanego: FolwarkiemPożarowym lub wsią Pożarowy. Ożarów wspominany jest także w kronikach Potopuszwedzkiego, a następnie w XVIII i XIX wieku, w związku z działalnością osiedlonychtutaj takich rodzin jak: Reicherowie, Marszewscy, Kierbedziowie.

Z początkiem XX wieku w gminie pojawiły się pierwsze większe zakłady przemysłowe:Wytwórnia Spirytusu i Drożdżownia w Józefowie, Huta Szkła i Fabryka Kabli w Ożarowie.

 

Ważnym wydarzeniem historycznym było podpisanie w XIX-wiecznym dworkuprzy ul. Poniatowskiego, aktu zakończenia walk po 63 dniach Powstania Warszawskiegow październiku 1944 roku. Położenie przy granicy Warszawy i systematycznyrozwój infrastruktury technicznej powoduje, że gmina staje się atrakcyjnym miejscem do lokowania tu osiedli mieszkaniowych, zarówno budownictwa wielorodzinnego, jak i domów jednorodzinnych. Położenie decyduje także o ciągłym rozwoju inwestycyjno-biznesowym gminy.

 

Wśród ponad 1500 zarejestrowanych w gminie firm znajdują się szeroko znane poza Ożarowem: Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Duchnice, IBA BIOTON, Diesel-Truck, Daimler Chrysler Automotive Polska, Renault, na terenach dawnej Fabryki Kabli uruchomiona została Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Tradycyjnie Gmina Ożarów Mazowiecki, zwana też zielonym zagłębiem stolicy, znana jest z upraw doskonałych warzyw takich jak: kalafiory, brokuły, cebula, kapusta, marchew, selery, pory. Dlatego na terenie Gminy w Broniszach został zlokalizowany największy w Polsce Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy. Instytucja nowoczesna i potrzebna, zdolna obsłużyć kilka tysięcy kupców i dostawców owoców, warzyw i kwiatów. W rankingach opracowywanych przez Instytut Badan nad Gospodarką Rynkową, pod względem atrakcyjności inwestycji małych miast Polski, Ożarów zajmuje 21 miejsce.

Samorząd gminny priorytetowo traktuje  sprawy związane z oświatą, rekreacją, sportem i kulturą. W gminie działa 5 przedszkoli, 5 publicznych szkół podstawowych, 3 gimnazja, 2 szkoły średnie. Oprócz dobrze wyposażonych hal sportowych i boisk dysponujemy pływalnią miejską z basenem sportowym i rekreacyjnym. Od 2003 roku Ożarów ma swój Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka w Barwach Jesieni”. W pięknie położonym Pilaszkowie obok Muzeum Dworu Polskiego działa unikatowe na Mazowszu Muzeum Pojazdów Konnych. We wrześniu 2004r. oddaliśmy do użytku nowy dom kultury.HISTORIA GMINY

Pierwsze wzmianki na temat Ożarowa pojawiają się w czasach Kazimierza Wielkiego w 1342 roku.
W 1475 roku Ożarów był osadą Księcia Mazowieckiego. Według protokołu lustracji przeprowadzonej w 1565 r. wieś i folwark Ożarów zwany wcześniej Pożarowem należał do króla polskiego ale był we władaniu starosty warszawskiego Krzysztofa Sobka.
W 1620 roku Ożarów staje się własnością wojewodziny podlaskiej p. Warszickiej, po jej śmierci przechodzi w posiadanie Antoniego Brzozowskiego, a po 1773 r. jako starostwo niegrodowe zostaje nadany Wojciechowi Szamockiemu, chorążemu warszawskiemu, wraz z innymi folwarkami z Obrzeża Warszawy.
Po 1864 roku część gruntów folwarcznych przechodzi ukazem carskim, za wykupem, we władanie chłopów.
W 1876 roku folwark Ożarów obejmował 1100 morgów, a wieś 138 morgów.
W XIX wieku pod zaborem rosyjskim, następują zmiany podziału administracyjnego obszaru gminy. Obszar gminy w jej obecnych granicach wchodzi w skład obwoduwarszawskiego do guberni warszawskiej.
W 1901 roku na osiedlu wiejskim zwanym Franciszkowem została wybudowana huta szkła.
W 1911 roku powstała Spółka Akcyjna „Miasto-Ogród”, a inż. W. Majewski na 60 morgach wydzielił 142 działki, na których powstało osiedla Mickiewicza. Szerokie ulice obsadzono drzewami owocowymi, a dochód ze sprzedaży owoców przeznaczono na zmeliorowanie terenu.
W 1929 roku powstała w Ożarowie Fabryka Kabli, w 1930 roku wybudowano pierwszą szkołę podstawową, na obszarze gminy – w tym czasie - dominuje intensywna gospodarka rolna w typie osiedli wiejskich przyfolwarczych.
Osiedla kształtowane są poprzez planowe parcelacje:
Ołtarzew Kolonia w 1932 roku, majątków Płochocin w 1938 roku, w rezultacie powstają osiedla Mickiewicza, Franciszków, Zientarówka i Balcerówka.
Drugi etap rozwoju gospodarczego wiąże się z uruchomieniem kolei tzw. Kaliskiej, powstają zakłady przemysłowe: gorzelnia Józefów, Huta Szkła we wsi Franciszków oraz cegielnie.
Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 większość ziem dawnego Mazowsza weszła w skład województwa warszawskiego, do roku 1948 ziemie obecnej gminy Ożarów Mazowiecki należały do powiatów Błońskiego i Warszawskiego, a następnie po likwidacji powiatu Błońskiego do powiatu Grodziskiego. Od 1 lipca 1952 roku wsie gminy Ożarów znalazły się w powiecie Pruszkowskim.
W 1957 roku Ożarów-Franciszków otrzymuje prawa osiedla, a w 1967 roku prawa miejskie.
W podziale administracyjnym kraju obowiązującym po 1974 roku zlikwidowano gromady i wprowadzono jednostkę administracyjną Miasto i Gmina Ożarów Mazowiecki, w wyniku kolejnej reformy podziału administracyjnego kraju gmina Ożarów Mazowiecki znalazła się w nowo utworzonym powiecie warszawskim-zachodnim.MUZEA I ZABYTKI

Na terenie miasta i gminy znajduje się wiele zabytków, zwłaszcza z XIX w.
Są to m.in.:
Zespół dworsko-parkowy z początku XIX w. z parkiem krajobrazowym i pomnikami przyrody przy ul. Poniatowskiego,
Dwór, spichlerz i park z 1859 r. wg projektu Józefa Dietricha w Gołaszewie,
Dwór wybudowany w 1867 r. wg projektu inż. Kierbedzia w Duchnicach,
Dwór w Pilaszkowie wybudowany w 1820 r. przez rodzinę Compionich wraz z parkiem obejmującym pomniki przyrody. Obecnie znajduje się tam Muzeum Dworu Polskiego i największe na Mazowszu Muzeum Pojazdów Konnych, gromadzące ok. 40 unikatowych bryczek, karet, koczy, paradnych sań i wozów strażackich.KULTURA

W Ożarowie Mazowieckim działa od 1978 roku Dom Kultury „Uśmiech”, który prowadzi stałe zajęcia w ramach kółka plastycznego, kursu tańca, nauki gry na gitarze, pianinie, keybordzie. Dzieci mogą uczęszczać na zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Działa sekcja brydża sportowego, organizowane są imprezy plenerowe, festyny okolicznościowe, konkursy recytatorskie i plastyczne, przeglądy.

Na terenie Gminy funkcjonuje Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim oraz podlegające jej filie w Józefowie oraz w Święcicach. W skład Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim oprócz wypożyczalni dla dorosłych wchodzi również Oddział dla Dzieci.ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Gmina Ożarów Mazowiecki położona jest na równinie morenowej zwanej Równiną Błońską. Obszar ten jest płaski, bezleśny z niewielką ilością zadrzewień i występującym na powierzchni płaszczem bardzo żyznych gruntów pyłowych. Obszar miasta i Gminy leży poza głównym systemem przyrodniczym aglomeracji warszawskiej, stanowiącym osłonę ekologiczną stolicy.

Fragment Gminy obejmujący dolinę rzeki Utraty znajduje się w obrębie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Główny ciąg przyrodniczy biegnie doliną Utraty przez rezerwat "Wolica" do doliny Zimnej Wody na południe i północ w kierunku Kampinoskiego Parku Narodowego. Rezerwat "Wolica" utworzony został w 1984 roku. Jest on rezerwatem typu leśnego, zajmuje powierzchnię50,39 ha, będąc jedynym zachowanym fragmentem naturalnej przyrody. Wiek drzewostanu to 50-70 lat, główne gatunki drzew to: czeremcha, wiąz szypułkowy, wierzba krucha, olsza czarna i dąb szypułkowy.