Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego, zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ww. ustawy powinien spełnić następujące warunki:
 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Informacje ważne dla osób składających oferty:
 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
 2. kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 3. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. Wymagane dokumenty:
 1. Formularz zgłoszenia swojej kandydatury z podaniem:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu zamieszkania,
  • telefonu,
  • adresu email.
  wraz z Oświadczeniem o spełnianiu wymagań z pkt. 1-4 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. (formularz i oświadczenie w załączeniu).
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (parter) w godzinach pracy urzędu tj. pn., wt., czw., pt. w godz. 8.00-16.00; śr. w godz. 10.00-18.00

lub

przesłać pocztą/kurierem na adres Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki z adnotacją: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).

Dokumenty (zgłoszenia), które wpłyną po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane.