Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacji obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,
- kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zdrowia oraz ekologii i ochrony zwierząt.