Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacji obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,

- profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom, kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zdrowia oraz ekologii i ochrony zwierząt.