Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze dokonania podziału w trybie art. 97a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) następującej nieruchomości :

 

dz. ew. 119/1 o pow. 0,49ha

 

położonej w obrębie Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie.

 

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Płochocin - Święcice - Ołtarzew - Gołaszew (Uchwała nr 258/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2008r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 117, poz. 3410 z dnia 23 lipca 2009r.) w/w działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej (3U/MN), pod zabudowę usługową, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (2U/P), pod projektowaną drogę gminną (1KDD) oraz pod poszerzenie drogi krajowej ul. Poznańskiej (KDGP).

 

Osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do powyższych nieruchomości proszone są o zgłoszenie się do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami  i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, pokój 212 w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.