OGŁOSZENIE


 

Działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
 i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)
 
„E n e r g e t y k a   O ż a r ó w   M a z o w i e c k i”
o g ł a s z a
 
że od dnia  01 stycznia  2013 r. do 31 grudnia 2013 r. będą obowiązywały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  po uwzględnieniu dopłat zgodnie z Uchwałą Nr 275/12  276/12  Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia  29 listopada  2012 r , a ich wysokość kształtuje się następująco: