Ożarów Mazowiecki, 2010-10-07.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Ożarów Mazowiecki

ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki

 

 

WŚiR 7624/6/16/398/10

 

 

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. , Nr 98, poz. 1071, ze zm.) zawiadamia się strony postępowania, że Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki postanowieniem nr WŚiR 7624/6/16/398/10 z dnia 7 października 2010 r. nakazał przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pn: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 relacji Święcice-Myszczyn-Zaborów na odcinku od km 0+200 do km 5+821 (Święcice-Zaborów) na terenie Gmin: Ożarów Mazowiecki i Leszno.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki; Urzędzie Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                               Burmistrz

                                                                                       Kazimierz Stachurski