Ożarów Mazowiecki, 2010-08-31

Burmistrz
Ożarowa Mazowieckiego
ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki

WŚiR 7624/12/345/10


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z dnia 7 listopada 2008, Nr 199, poz.1227)

podaję

do publicznej wiadomości informację, że toczy się postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia firmy PRO-FLEX S.A. pn: rozbudowa przedsiębiorstwa PRO-FLEX S.A. o regeneracyjny dopalacz termiczny (RTO) z wymiennikiem ciepła, maszynę drukującą Miraflex oraz inne urządzenia nie związane z oddziaływaniem na środowisko (maszyna do cięcia, wyposażenie laboratorium, systemy ważąco-etykietujące) w Ożarowie Mazowieckim na dz.ew. 216 obręb 10, ul. Mickiewicza 17.
Do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. Poznańska 165 w Ożarowie Mazowieckim, III piętro, pokój 313 (pn 9-17, wt-pt 8-16)  jest raport oddziaływania inwestycji na środowisko oraz analiza akustyczna, termin 21 dni od ukazania się obwieszczenia.

i informuję

Data wpływu wniosku: 10.05.2010 r.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
Dnia 29.06.2010 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego nakazał przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i konieczność sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

 

                                                                       Burmistrz
                                                                 Kazimierz Stachurski