Zarządzenie Nr B.0050.291.2022
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących zadań realizowanych w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1

1. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym prowadzonym przez PKO BP o numerze 84 1020 1042 0000 8602 0487 1960. Z powyższego rachunku bankowego dokonuje się przekazania środków finansowych dla jednostek budżetowych, realizujących zadanie zgodnie z planem finansowym.
2. Wydatki w ramach otrzymanych środków, realizowane przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ponoszone są z rachunku bankowego o numerze 84 1020 1042 0000 8602 0487 1960, który jest wspólnym rachunkiem bankowym dla organu i jednostki.

§ 2

Wyodrębnia się ewidencję księgową otrzymanych oraz wydatkowanych środków w ramach ksiąg rachunkowych, poprzez ujmowanie dokonanych operacji finansowych w rejestrze księgowym - pozycja: "Komórka organizacyjna„ opatrzonych informacją "Fundusz Pomocy Ukrainie".

§ 3

W Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim do operacji gospodarczych i do obiegu dokumentacji księgowej związanej ze środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie, mają zastosowanie przyjęte w jednostce i aktualnie obowiązujące zarządzenia w sprawie zasad polityki rachunkowości.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2022 roku.


z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza
Dariusz Skarżyński