Zarządzenie Nr B.0050.293.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie odrzucenia oferty Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ) zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się odrzucić ofertę Wykonawcy:
1) PPUH OKNO-BUD Krzysztof Białobrzeski
z siedzibą ul. Trojanowska 63, 96-500 Sochaczew
biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o znaku RZP.271.44.2022 na:
„Wykonanie projektu i budowa Przedszkola 12-to oddziałowego dla 300 dzieci przy ul. Tęczowej/1-go Maja w Ożarowie Mazowieckim”, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz