Zarządzenie Nr B.0050.220.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia w 2022 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) oraz Uchwały Nr LII/491/22 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na realizację w 2022 roku programu polityki zdrowotnej pn. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia, zwanego dalej programem.

§ 2

1. Ustala się treść Ogłoszenia o konkursie ofert na realizację programu w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia.
2. Ustala się Regulamin organizowania konkursu ofert na realizację programu w brzmieniu załącznika nr 2 do Zarządzenia.
3. Ustala się Warunki uczestnictwa w konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 3 do Zarządzenia.
4. Ustala się wzór formularza oferty w brzmieniu załącznika nr 4 do Zarządzenia.

§ 3

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1. Tomasz Tymoftyjewicz – Przewodniczący Komisji
2. Bożena Przybylska – Członek Komisji
3. Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Członek Komisji
4. Anna Fedoryk – Członek Komisji

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 5

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/
Paweł Kanclerz