Zarządzenie Nr B.0050.225.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022, poz. 559) oraz art. 16 a ustawy w dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.2020, poz. 194 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Z dniem 1 sierpnia 2022 r. powierza się pełnienie obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim Pani Anicie Nowińskiej.
2. Powierzenie obowiązków następuje na okres do momentu powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2022 r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pani Elżbiecie Jastrzębskiej–Jóźwiak – Zastępcy Burmistrza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
/-/ Paweł Kanclerz