Zarządzenie Nr B.0050.224.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na dz. ew. nr 82/5, 81/13, 81/7, 79/7, 77/5 oraz 87/10 z obr. 0003 w Ożarowie Mazowieckim.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nr XXVII/287/16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zasad ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, zarządza się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 87/10 położonej w obrębie 0003 w Ożarowie Mazowieckim objętej księgą wieczystą nr WA1P/00129133/8 oraz na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 77/5, 79/7, 81/7, 81/7, 81/13, 82/5 położonej w obrębie 0003 w Ożarowie Mazowieckim objętej księgą wieczystą nr WA1P/00045615/8 służebności przesyłu, której wykonywanie ograniczone będzie do części dz. ew. nr 82/5, 81/13, 81/7,79/7,77/5 oraz 87/10 z obr. 0003 w Ożarowie Mazowieckim., powiat warszawski zachodni, na rzecz NETFALA Mariusz Chmielewski z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 280/3A, NIP 537-202-95-11, REGON 030947118 i jej następców prawnych, polegającej na korzystaniu z tych nieruchomości w celu umieszczenia na ich  terenie przyłącza telekomunikacyjnego, szafki oraz studni telekomunikacyjnej oraz na prawie wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego, całodobowego dostępu do tych urządzeń w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem  przyłącza telekomunikacyjnego, szafki oraz studni telekomunikacyjnej wraz z punktem pomiarowym, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym modernizacjami wszystkich urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się na nieruchomościach obciążonych, przy czym wykonywanie tego prawa ogranicza się do pasa gruntu przy studni oraz wzdłuż przebiegu przyłącza telekomunikacyjnego o szerokości 1 metra i długości ok. 202 metrów, zgodnie z załącznikiem graficznym obrazującym zakres przedmiotowej służebności.

§ 2

Wszelkie kwestie związane z ustanowieniem służebności przesyłu, o której mowa w §1 sprecyzowane zostaną w protokole uzgodnień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.07.2022 r.


BURMISTRZ
/-/ Paweł Kanclerz