Zarządzenie Nr B.0050.223.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na działce ewid. nr 44/11 z obrębu ewid. 0009 w Ożarowie Mazowieckim

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nr XXVII/287/16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zasad ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, zarządza się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony na prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 44/11 położoną w obrębie 0009 w Ożarowie Mazowieckim dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00083369/6, służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44/48 położonej w obrębie 0009 w Ożarowie Mazowieckim, polegającej na korzystaniu z tej nieruchomości w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego do dz. ew. nr 44/48 położonej w obrębie 0009 w Ożarowie Mazowieckim oraz korzystaniu z tej nieruchomości w zakresie niezbędnym do eksploatacji, naprawy i  konserwacji urządzeń, przy czym wykonywanie tego prawa ogranicza się do pasa gruntu wzdłuż przebiegu przyłącza wodociągowego o szerokości 1 metra i długości ok. 4 metrów, zgodnie z załącznikiem graficznym obrazującym zakres przedmiotowej służebności.

§ 2

Wszelkie kwestie związane z ustanowieniem służebności gruntowej, o której mowa w §1 sprecyzowane zostaną w protokole uzgodnień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.07.2022 r.


BURMISTRZ
/-/ Paweł Kanclerz