Zarządzenie Nr B.0050.226.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie odwołania ze składu członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 55 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Odwołuje się ze składu Komisji Przetargowej zwanej dalej Komisją:
Łukasza Czyż
przygotowującej i prowadzącej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie zapisane w budżecie Gminy na rok 2022 w „Planowanych wydatkach majątkowych na 2022 r.” pod pozycją:
Dział: 801
Rozdział: 90113
Paragraf 6050 – Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ożarów Mazowiecki
2. Znak postępowania: RZP.271.18.2022

§ 2

1. W to miejsce powołuje się do pełnienia funkcji Członka Komisji:
Paulinę Gajewską

§ 3

1. Skład Komisji po zmianach przedstawia się następująco:
- Piotr Manarczyk
- Piotr Kuśmierczyk
- Paulina Gajewska

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz