Zarządzenie Nr B.0050. 218.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 26.07.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na dz. ew. nr 180/2 z obr. 0010 w Ożarowie Mazowieckim

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nr XXVII/287/16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zasad ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, zarządza się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę  na nieodpłatne ustanowienie, na rzecz każdoczesnego właściciela działki ewidencyjnej nr 180/1 położonej w obrębie 0010 w Ożarowie Mazowieckim, powiat warszawski zachodni dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00003019/4, na prawie własności działki ewidencyjnej nr 180/2 w obrębie 0010 w Ożarowie Mazowieckim , powiat warszawski  zachodni dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00003019/4, służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu, a także prawie posadowienia na nieruchomości obciążonej wszelkich mediów, w szczególności instalacji gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej elektrycznej, internetowej i telefonicznej, w  tym korzystania z przedmiotowych urządzeń  zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w zakresie całodobowego, nieutrudnionego dostępu (wejścia, wjazdu, przechodu, przejazdu, dojścia, dojazdu) do tych urządzeń, w celu dokonywania oględzin, przeglądów, kontroli, pomiarów, napraw, konserwacji, modernizacji, demontażu, rozbiórki, wymiany, odbudowy oraz usuwaniu awarii i jej skutków, przy czym wykonywanie przedmiotowej służebności ograniczone będzie do pasa gruntu o szerokości około 3 m wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 180/2 w obrębie 0010 w Ożarowie Mazowieckim.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.07.2022 r.

BURMISTRZ
/-/ Paweł Kanclerz