Zarządzenie Nr B.0050.217.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 53, 54 oraz 55 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję Przetargową zwaną dalej Komisją do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie zapisane w Planowanych wydatkach budżetu gminy na 2021 r. pod pozycją:
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80113
Paragraf 4300
2. Znak postępowania: RZP.271.40.2022
3. Ustala się następujące kryteria oceny ofert:
cena - 60%,
rok produkcji środka transportowego – 40%
4. Komisja przygotowuje i prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim”.
5. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, zakończy pracę z dniem podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego lub unieważnieniem postępowania

§ 2

1. W skład komisji powołuję następujących członków:
- Piotra Manarczyka
- Michała Turkas
- Joannę Michalczyk
2. Jednocześnie powierza się pełnienie funkcji przewodniczącego p. Piotrowi Manarczykowi.

§ 3

1. Zobowiązuje się członków Komisji do rzetelnego i obiektywnego wykonywania powierzonych czynności, zgodnie z przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
2. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez wykonawców składają stosowne oświadczenie o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Członkowie Komisji przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia składają także oświadczenie o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o której mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 4

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
2. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Komisji spośród członków Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Otrzymują:
1. Piotr Manarczyk
2. Michał Turkas
3. Joanna Michalczyk

Burmistrz
/-/Paweł Kanclerz