Zarządzenie Nr B.0050.214.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego w Broniszach, ul. Kwiatowa 13

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Powierzam Pani Magdalenie Węsek pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego w Broniszach, ul. Kwiatowa 13, na okres od dnia 1 września 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr B.0050.115.2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Broniszach, ul. Kwiatowa 13.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 10 maja 2022 r.

Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz