Zarządzenie Nr B.0050.213.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Józefowie, ul. Kasztanowa 12, 05-860 Płochocin

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Powierzam stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Józefowie, ul. Kasztanowa 12, 05-860 Płochocin – Pani Małgorzacie Smolarek, na okres pięciu lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz