Zarządzenie Nr B.0050.203.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie: powołania komisji w celu oceny wniosków o przyznanie stypendium uczniom uzdolnionym „Uczeń Roku”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559) w związku z uchwałą nr L/473/22 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 marca 2022 r., w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania wsparcia dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki oraz form i zakresu tej pomocy, stanowiącego Załącznik nr 1 §4 Regulaminuprzyznawania stypendium uczniom uzdolnionym, zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję w celu oceny wniosków w składzie:

1. Tomasz Tymoftyjewicz – Naczelnik Wydziału ds. Społecznych,
2. Michał Turkas – Dyrektor Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki,
3. Ewa Felczak – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim,
4. Halina Władyka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim,
5. Natalia Chojnowska – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach,
6. Beata Kłos – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie,
7. Dorota Pruszczyńska – Specjalista ds. oświaty.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz