Zarządzenie Nr B.0050.205.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 13 lipca 2022 r.

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na działce ewid. nr 6/31 z obr. PGR Kręczki Kaputy w gminie Ożarów Mazowiecki.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nr XXVII/287/16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zasad ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, zarządza się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony, na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA1P/00068683/2, służebności przesyłu, której wykonywanie ograniczone będzie do części dz. ew. nr 6/31położonej w obrębie PGR Kręczki Kaputy, powiat warszawski zachodni, na rzecz PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525-24-96-411, REGON 142739519 i jej następców prawnych, polegającej na korzystaniu z części nieruchomości w celu umieszczenia na jej terenie sieci gazowej oraz przyłącza gazowego, na prawie wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego, całodobowego dostępu do tych urządzeń w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem sieci gazowej oraz  przyłącza gazowego wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączaniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń gazowych znajdujących się na nieruchomości obciążonej, a w szczególności sieci gazowej wraz z przyłączami oraz prawie wykonywania wykopów i przekopów przez tą nieruchomość w w/w celach, przy czym wykonywanie tego prawa ogranicza się do pasa gruntu wzdłuż przebiegu przyłącza gazowego o szerokości 1 metra i długości ok. 71 metrów, zgodnie z załącznikiem graficznym obrazującym zakres przedmiotowej służebności.

§ 2

Wszelkie kwestie związane z ustanowieniem służebności przesyłu, o której mowa w §1 sprecyzowane zostaną w protokole uzgodnień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13.07.2022 r.

BURMISTRZ
/-/ Paweł Kanclerz