Zarządzenie Nr B.0050.204.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie: sprzedaży lokalu niemieszkalnego Nr 1 w budynku przy ul. Poznańskiej 173 w Ożarowie Mazowieckim.

Na podstawie Uchwały Nr LII/488/22 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 maja 2022r. w sprawie sprzedaży lokali położonych w budynku wielorodzinnym przy ul. Poznańskiej 173 w Ożarowie Mazowieckim wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6) i art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu niemieszkalnego Nr 1 w budynku przy ul. Poznańskiej 173 w Ożarowie Mazowieckim o powierzchni użytkowej 14,90 m2 na rzecz Państwa wraz z udziałem 1490/41735 we własności zabudowanego gruntu stanowiącego działkę Nr ewid. 4 obręb 0009, niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynku oraz akceptuje się wycenę szacunkową wartości w/w lokalu oraz wartości gruntu, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości.
2. Wartość szacunkowa lokalu wynosi 16.900,00 zł. Cena nabycia lokalu, na którą składa się wartość netto lokalu, wynosi 16.900,00 zł.
3. Wartość części ułamkowej 1490/41735 gruntu zabudowy Nr ewid. 4 obręb 0009 o powierzchni 247 m2, stanowiącego współwłasność, zabudowanego budynkiem przy ul. Poznańskiej 173 w Ożarowie Mazowieckim, wynosi:
14,90 m2 (pow. użyt. lok.) : 417,35 m2 (pow. użyt. bud.) x 198.188,00 zł. = 7.075,60 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/ - / Paweł Kanclerz