Zarządzenie Nr B.0050.201.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 11 lipca 2022 roku

w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2022 roku

Na podstawie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857) oraz Uchwały Nr XLV/416/21 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku,
zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyznaje się dotację z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2022 r. następującym organizacjom pozarządowym:
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów ul. Żeromskiego 34b, 05-850 Ożarów Mazowiecki, zarejestrowany w ewidencji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego pod numerem 50 na realizację zadania publicznego : „Sportowe półkolonie w Ożarowie Mazowieckim” w kwocie 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

§ 2

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy według ramowego wzoru, będącego załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 4

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz na stronie internetowej, w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ
/-/ Paweł Kanclerz