Zarządzenie Nr B.0050.187.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 04 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559) w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. 2021 poz. 1762) Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w składzie:
1. Tomasz Tymoftyjewicz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych ;
2. Michał Turkas, Dyrektor Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki;
3. Dorota Pruszczyńska, Specjalista do spraw oświaty.

§ 2

1. Powołuje się Tomasza Tymoftyjewicza do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji. Do zadań Przewodniczącego należy zwoływanie posiedzeń Komisji i nadzór nad jej pracami.
2. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół Komisji wraz z opiniami przekazywany jest niezwłocznie Burmistrzowi.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr B.0050.154.2020 r. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2020 r.

§ 4

1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Spraw Społecznych.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz