Zarządzenie Nr B.0050.181.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 17 w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim.

Na podstawie uchwały Nr LVII/599/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie zasad wynajmowania i sprzedaży nowopowstałych lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki z późn. zm., art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3), art. 37 ust. 2 pkt 1) i art. 68 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 17 w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim o powierzchni użytkowej 40,87 m2 na rzecz zamieszkałych w tym lokalu najemców na czas nieoznaczony – Państwa wraz z udziałem 4087/172675 we własności zabudowanego gruntu stanowiącego działkę Nr ewid. 6 obręb 0009, niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynku oraz akceptuje się wycenę szacunkową wartości w/w lokalu oraz wartości gruntu, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości.
2. Wartość szacunkowa lokalu ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 239 426,00 zł. Od tej wartości, udziela się ulgi (bonifikaty) z tytułu jednorazowej wpłaty w wysokości 35% wartości lokalu tj. w kwocie 83 799,10 zł., a zatem cena nabycia lokalu, na którą składa się wartość netto lokalu, pomniejszona o wpłaconą kaucję mieszkaniową w wysokości 4 168,74 zł, wynosi 151 458,16 zł.
3. Wartość części ułamkowej 4087/172675 gruntu zabudowy (Nr ewid. 6 obręb 0009 o powierzchni 1.213,00 m2, stanowiącego współwłasność, zabudowanego budynkiem przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim) wynosi 15 339 zł po uwzględnieniu ulgi (bonifikaty) w wysokości 35% wynosi:
9 970,35 zł brutto.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz