Zarządzenie Nr B.0050.198.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 6 lipca 2022 r.

zmieniające Zarządzenia w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 w budynku przy ul. Rokickiej 5A w Wolicy.

Na podstawie Załącznika do Uchwały Nr LVII/600/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018-2022” z późn. zm., art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3), art. 37 ust. 2 pkt 1) i art. 68 ust. 1 pkt 7) i ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 1 ust 1 Zarządzenia Nr B.0050.269.2021 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2021 r., który otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 w budynku przy ul. Rokickiej 5A w Wolicy o powierzchni użytkowej 31,47 m2 na rzecz zamieszkującego w tym lokalu najemcy na czas nieoznaczony – Panu , do jego majątku osobistego, posiadającego rozdzielność majątkową ze swoją małżonką na mocy aktu notarialnego o nr rep. A z dnia r. zawartego przed notariuszem Michałem Oliwą - wraz z udziałem 3147/216473 we własności zabudowanego gruntu stanowiącego działkę nr ewid. 30/2 obręb 0035, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku oraz akceptuje się wycenę szacunkową wartości w/w lokalu oraz wartości gruntu, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości.

§ 2

W pozostałym zakresie treść Zarządzenia Nr B.0050.269.2021 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2021 r. pozostaje bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/ - / Paweł Kanclerz