Zarządzenie Nr B.0050.199.2022
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 7 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na 2022 r.

Na podstawie art 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, zarządza co następuje:

§ 1

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 6.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 6.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi 296.151.815,34 zł
a) wydatki bieżące 228.498.420,14zł
b) wydatki majątkowe 67.653.395,20 zł

§ 2

O powyższej zmianie Rada Miejska zostanie poinformowana na najbliższej sesji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego