Zarządzenie Nr B.0050.157.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. księgowości podatkowej

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 149/2010 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. księgowości podatkowej.

§ 2

Ustala się skład Komisji Rekrutacyjnej :
1. Marzena Ostrowska – Przewodniczący Komisji
2. Martyna Bedyńska – członek Komisji
3. Agnieszka Cieślik – członek Komisji

§ 3

Pracami Komisji Rekrutacyjnej kieruje przewodniczący.

§ 4

Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
/-/ Paweł Kanclerz