Zarządzenie Nr B.0050.156.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku przy ul. Mickiewicza 30 w Ożarowie Mazowieckim

Na podstawie Załącznika do Uchwały Nr LVII/600/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018-2022” z późn. zm., art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3), art. 37 ust. 2 pkt 1) i art. 68 ust. 1 pkt 7) i ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku przy ul. Mickiewicza 30 w Ożarowie Mazowieckim o powierzchni użytkowej 48,14 m2 na rzecz zamieszkującego w tym lokalu najemcy na czas nieoznaczony – Pani , wraz z udziałem 4814/31666 we własności zabudowanego gruntu stanowiącego działkę nr ewid. 180/2 obręb 0010, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku oraz akceptuje się wycenę szacunkową wartości w/w lokalu oraz wartości gruntu, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości.
2. Wartość szacunkowa lokalu wynosi 158.000,00 zł. Od tej wartości, udziela się ulgi (bonifikaty) z tytułu jednorazowej wpłaty w wysokości 80% wartości lokalu tj. w kwocie 126.400,00 zł, a zatem cena nabycia lokalu, na którą składa się wartość netto lokalu, wynosi 31.600,00 zł.
3. Wartość części ułamkowej 4814/31666 gruntu nr ewid. 180/2 obręb 0010 o powierzchni 615 m2, stanowiącego współwłasność, zabudowanego budynkiem przy ul. Mickiewicza 30 w Ożarowie Maz., po uwzględnieniu ulgi (bonifikaty) w wysokości 80% wynosi: 48,14 m2 (pow. użyt. lok.) : 316,66 m2 (pow. użyt. bud.) x 300.864,00 zł. = 45.738,63 zł/netto x 0,20 = 9.147,73 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/ - / Paweł Kanclerz