Zarządzenie Nr B.0050.183.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.) Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarów Mazowiecki ogłasza się informacje o:
1. Podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.)
2. Statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1 - stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/
Paweł Kanclerz