Zarządzenie Nr B.0050.194.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Jówko, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, Dz.U. z 2022 r. poz. 935 i 1116), Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1

1) Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Joanny Jówko, Nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w skład której wchodzą:
Tomasz Tymoftyjewicz
- Przewodniczący
Halina Władyka
- Dyrektor Szkoły
Katarzyna Janicka
- Ekspert
Piotr Wróblewski
- Ekspert
Agata Kruczyńska-Zabora
- Przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty
2) Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 6 lipca 2022 r.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr B.0050.179.2022 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Jówko, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz