Zarządzenie Nr B.0050.189.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 

z dnia 05.07.2022 r. 

w sprawie nieskorzystania przez Gminę z prawa pierwokupu

Na podstawie art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządza co następuje: 

§ 1

Nie skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 20/11 o pow. 0,0034 ha oraz 20/18 o pow. 0,0793 ha położonej w obrębie Umiastów, w gminie Ożarów Mazowiecki, o której mowa w Akcie Notarialnym Rep. A nr 4937/2022 z dnia 27.06.2022 r. 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05.07.2022 r. 

BURMISTRZ
/-/Paweł Kanclerz