Zarządzenie Nr B.0050.143.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia w tych sprawach postępowań

Na podstawie art. 33 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 8a, art. 8b, art. 8c i art. 8d ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021r., poz. 877ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Panią Anetę Świniarek – Starszego Inspektora-Koordynatora do:
1) Przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy;
2) Zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji, o których mowa w art. 8 ustawy z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1909), w zakresie zobowiązań o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku gdy komornik nie prowadzi ich egzekucji, a zaległość powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące;
3) Podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
4) Przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia i przyczyn niezłożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbierania od niego oświadczenia majątkowego, również po otrzymaniu wniosku polskiego organu centralnego, działającego na podstawie art. 51 ust. 2 lit. c oraz art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 7 z 10.01.2009, str. 1 z późn. zm).

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.

§ 3

Traci moc:
Zarządzenie Burmistrza Nr B.0050.198.2015 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia w tych sprawach postępowań.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
/-/ Paweł Kanclerz