Zarządzenie Nr B.0050.8.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 4 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w 2022 roku z zakresu : - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; - turystyki i krajoznawstwa;
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także określenia regulaminu jej prac

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1372,1834) oraz art. 15 ust. 2a, 2da i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz Uchwały Nr XLV/416/21 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku,
zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań pożytku publicznego w 2022 roku z zakresu:
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- turystyki i krajoznawstwa;
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
w następującym składzie osobowym:
1. Tomasz Tymoftyjewicz - Przewodniczący Komisji
2. Anna Kacprzak - Członek Komisji
3. Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik - Członek Komisji
4. Anna Fedoryk - Członek Komisji

§ 2

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Komisja Konkursowa zobowiązana jest do sformułowania opinii o wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę na realizację zadań pożytku publicznego w 2022 roku z zakresu określonego w § 1 oraz przedstawienia ich Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ Paweł Kanclerz