Zarządzenie Nr B.0050.39.2022
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na 2022 r.

Na podstawie art 222 pkt 4 oraz, art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, zarządza co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 105.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 105.000 zł
b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł
Zwiększyć dochody gminy o kwotę 385.790 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 385.790 zł
b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł
Plan dochodów po zmianach wynosi 246.306.938 zł
a) dochody bieżące 237.115.108 zł
b) dochody majątkowe 9.191.830 zł
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 521.100 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 521.100 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 801.890 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 801.890 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi 265.757.957,43 zł
a) wydatki bieżące 218.480.075,73 zł
b) wydatki majątkowe 47.277.881,70 zł

§ 2

O powyższej zmianie Rada Miejska zostanie poinformowana na najbliższej sesji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Paweł Kanclerz
Burmistrz