Zarządzenie Nr B.0050.146.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 15 w budynku przy ul. Umiastowskiej 68A w Umiastowie.

Na podstawie Załącznika do Uchwały Nr LVII/600/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018-2022” z późn. zm., art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3), art. 37 ust. 2 pkt 1) i art. 68 ust. 1 pkt 7) i ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 15 w budynku przy ul. Umiastowskiej 68A w Umiastowie o powierzchni użytkowej 48,03 m2 na rzecz zamieszkującego w tym lokalu najemcy na czas nieoznaczony – Pani , wraz z udziałem 4803/69800 we własności zabudowanego gruntu stanowiącego działkę nr ewid. 65/5 obręb 0023, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku oraz akceptuje się wycenę szacunkową wartości w/w lokalu oraz wartości gruntu, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości.
2. Wartość szacunkowa lokalu wynosi 120.207,00 zł. Od tej wartości, udziela się ulgi (bonifikaty) z tytułu jednorazowej wpłaty w wysokości 70% wartości lokalu tj. w kwocie 84.144,90 zł, a zatem cena nabycia lokalu, na którą składa się wartość netto lokalu, pomniejszona o wpłaconą kaucję mieszkaniową w wysokości 3.170,04 zł, wynosi 32.892,06 zł.
3. Wartość części ułamkowej 4803/69800 gruntu nr ewid. 65/5 obręb 0023 o powierzchni 2.258 m2, stanowiącego współwłasność, zabudowanego budynkiem przy ul. Umiastowskiej 68A w Umiastowie, po uwzględnieniu ulgi (bonifikaty) w wysokości 70% wynosi: 48,03 m2 (pow. użyt. lok.) : 698,00 m2 (pow. użyt. bud.) x 483.167,00 zł. = 33.247,15 zł x 0,30 = 9.974,15 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/ - / Paweł Kanclerz